Основаването на България

Създаването на Българската държава на Балканския полуостров е едно от най-значимите и забележителни събития в Европа през VІІ век, след провеждането на Великото преселение на народите. Когато прабългарите оногондури, водени от хан Аспарух, заемат областта Онгъла около Дунав. Те започват чести опустошителни действия на юг в териториите на Византия, вече населени от славянски племена.

През 680 г., император Константин ІV Погонат предприема поход срещу българите и по суша, и по море. Огромната византийска армия се събира вече и по река Дунав. Хан Аспарух изчаква 3-4 дни с войските си зад укрепления, но когато забелязва лошата организацията в лагера на ромеите, случила се от внезапното заминаване на императора за Месемврия да се лекува, предприема мощна атака срещу византийците и ги обръща в бягство. Битката завършва с голяма победа за прабългарите.

След това, те преминават през Дунава и завладяват земите до Стара планина, подчиняват местните племена и сключват съюз с техните князе за общи действия и отбрана на откраднатата територия. През лятото на 681 г., около 9-ти Август, императорът е принуден да сключи мирен договор с хан Аспарух.

681 година

Хан Аспарух сключва мирен договор с Византия и дава началото на Дунавска България.

В резултат на споразумението, през есента на 680г., хан Аспарух изгражда военно-политически съюз с мизийските славяни, насочен срещу Византия, Авария и Хазария. С помощта на този акт се създава новата българска държава.

Според договора става и разместване - седемте славянски племена са преселени на юг и на запад, за да охраняват границите с аварите до река Тимок и Карпатите. Докато „северите” заемат източните части на Стара планина, за да бранят държавата от Византия. Прабългарите поемат защитата на земите, граничещи на североизток с хазарите до реките Днестър и Днепър.

Около лятото на 681 г. 9 Август, императорът е принуден да сключи мирен договор с хан Аспарух.

Според този мирен договор, императорът признава завоюваните земи и се задължава да плаща ежегоден данък. Така Византия признава съществуването на новата българска държава на Балканите и България получава легитимност в междудържавни отношения.

Държавата е устроена по военния прабългарски принцип с укрепени аули, а за столица е определена Плиска.

Създаването, укрепването и опазването на младата българска държава се осъществява чрез успешно сътрудничество между прабългари и славяни и местното романизирано тракийско население.

Логото на AboutBulgaria
Логото на .eu Web Awards Finalist 2022

AboutBulgaria е победител в

.eu Web Awards 2023 »